Όροι και Προϋποθέσεις για τους αναβαθμισμένους λογαριασμούς

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των χρηστών αναβαθμισμένων λογαριασμών (εφεξής «αναβαθμισμένοι χρήστες») της BR Healthcare Research UG (haftungsbeschränkt), Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln, για την διαδικτυακή πύλη www.medbook.online (εφεξής "Medbook").

Εισαγωγικό σημείωμα

Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες ή υπεύθυνοι δομών υγείας, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αναβάθμιση του λογαριασμού τους στο Medbook. Ανάλογα με τον τύπο αναβάθμισης που θα επιλέξει ο χρήστης, μπορεί να επωφεληθεί κάνοντας χρήση εξατομικευμένων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τους χρήστες σε συνδυασμό με την αναλυτική αναφορά στις δυνατότητες αναβάθμισης στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης στον λογαριασμό του ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.medbook.online/user#/upgrade), ως αναπόσπαστο μέρος των παρόντων.

Για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους χρήστες, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις για εγγεγραμμένους χρήστες που μπορείτε να βρείτε εδώ.


1. Πεδίο εφαρμογής

(1) Η ακόλουθη σύμβαση διέπει τη σχέση μεταξύ του Medbook και του αναβαθμισμένου χρήστη που αποκτά πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες (εφεξής «αναβαθμισμένες υπηρεσίες»). Οποιοσδήποτε διαφορετικός όρος ή προϋπόθεση τεθεί από τον αναβαθμισμένο χρήστη είναι άκυρος, ακόμη και αν το Medbook δεν αντιτίθεται ρητά στο αίτημά τους και εκτελεί ή συνεχίζει τη σύμβαση.

(2) Άλλες υπηρεσίες του Medbook, πλην των αναβαθμισμένων υπηρεσιών, δεν υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.


2. Δικαιούχοι αναβαθμισμένου λογαριασμού

(1) Δικαιούχοι αναβαθμισμένου λογαριασμού δύναται να είναι μόνο υπεύθυνοι για οντότητες που είναι κατηγοριοποιημένες στο www.medbook.online. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι κτλ), τα ιδιωτικά ιατρεία των ιατρών, κέντρα, κλινικές και συναφείς δομές με ανάλογη επαγγελματική υποστήριξη, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, φαρμακεία, καταστήματα ιατρικών ειδών κ.ά.. Άλλα άτομα ή πάροχοι υπηρεσιών που δεν είναι κατηγοριοποιημένες ήδη, εξαιρούνται από τη δυνατότητα χρήσης αναβαθμισμένου λογαριασμού.

(2) Με την εγγραφή στο Medbook, οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι ανήκουν στην ομάδα των ατόμων που έχουν δικαίωμα χρήσης αναβαθμισμένου λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ.1, άρθρο 2.

(3) Το πρόσωπο που εγγράφει για αναβαθμισμένο λογαριασμό κάποια δομή, όπως ένα ιδιωτικό ιατρείο, ένα κέντρο, μια κλινική ή παρόμοιες δομές, ονομάζεται πρόσωπο επαφής στο πλαίσιο της εγγραφής, και είναι ο υπεύθυνος διαχείρισης του συγκεκριμένου αναβαθμισμένου λογαριασμού.

(4) Το πρόσωπο επαφής, έχει το δικαίωμα να αναλάβει τη διεκπεραίωση της εγγραφής μιας δομής, μόνο εφόσον ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχει άμεσο δικαίωμα εκπροσώπησης και διαχείρισης του ιδιωτικού ιατρείου, κέντρου, κλινικής ή παρόμοιας δομής.

• Είναι μέλος της ομάδας διαχείρισης του ιδιωτικού ιατρείου, κέντρου, κλινικής ή παρόμοιας δομής.

• Έχει εξουσιοδοτηθεί από τη διεύθυνση του ιδιωτικού ιατρείου, κέντρου, κλινικής ή παρόμοιας δομής να προχωρήσει στην εγγραφή.

(5) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες ή τα πρόσωπα επαφής που έχουν ορίσει, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις σωστές και πλήρεις πληροφορίες που τους ζητούνται κατά την εγγραφή και, ειδικότερα, να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, εάν γίνει χρήση προσωπικών πληροφοριών ή άλλων δεδομένων τρίτων χωρίς την πρότερη συγκατάθεσή τους, π.χ. το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των δεδομένων των αναβαθμισμένων χρηστών, θα πρέπει να προχωρήσουν στην επικαιροποίησή τους το συντομότερο δυνατόν, κάνοντας την επεξεργασία των στοιχείων τους μέσα από τον αναβαθμισμένο λογαριασμό τους στο Medbook. Το Medbook δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει στοιχεία επιβεβαίωσης σχετικά με το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής και η ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί.


3. Σύναψη σύμβασης

Η αίτηση του εγγεγραμμένου χρήστη για πρόσβαση σε αναβαθμισμένο λογαριασμό μπορεί να γίνει γραπτώς, τηλεφωνικώς, μέσω φαξ ή μέσω του διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος χρήστης προχωρήσει σε ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για αναβάθμιση μέσω του λογαριασμού του στο Medbook, ο χρήστης υποβάλλει προσφορά για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης επιλέγοντας το αντίστοιχο πακέτο αναβάθμισης, αφού πρώτα αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Medbook, και τα αποστέλλει στο Medbook κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αναβάθμιση». Η σύμβαση συνάπτεται μόνο όταν το Medbook επιβεβαιώνει την εγγραφή ρητά ή σιωπηρά μέσω της έναρξης παροχής των υπηρεσιών. Αυτό γίνεται συνήθως με το Medbook να ενεργοποιεί την πρόσβαση του αναβαθμισμένου χρήστη στις αναβαθμισμένες υπηρεσίες μετά την παραλαβή της πληρωμής, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σύναψη της σύμβασης.


4. Αντικείμενο της σύμβασης

(1) Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η πρόσβαση σε λογαριασμό αναβαθμισμένου χρήστη Medbook. Η χρονική διάρκεια και το κόστος χρήσης καθορίζονται από την επιλογή του χρήστη μεταξύ των διαθέσιμων δυνατοτήτων αναβάθμισης.

(2) Το Medbook προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες αναβάθμισης. Το εύρος των αναβαθμισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται, καθορίζεται από τους όρους αναφοράς κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(3) Η περιγραφή των αναβαθμισμένων υπηρεσιών και οι διαφορετικές επιλογές λογαριασμών αναβαθμισμένου χρήστη, διατίθενται στη διεύθυνση https://www.medbook.online/user#/upgrade. Η περιγραφή των υπηρεσιών κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να βρεθούν στον πίνακα που διατίθεται στην ως ανωτέρω διεύθυνση και στις επιπλέον πληροφορίες που γίνονται ορατές όταν ο εγγεγραμμένος χρήστης μετακινήσει τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει.

(4) Οι δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της βασικής πρόσβασης των εγγεγραμμένων χρηστών, παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών, επιχειρησιακών και οικονομικών δυνατοτήτων του Medbook. Δεν υπάρχει η έννοια του κατοχυρωμένου δικαιώματος στην παροχή ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών, ούτε μπορεί να αξιωθεί κάτι τέτοιο από το Medbook.


5. Τροποποιήσεις παρεχόμενων αναβαθμισμένων υπηρεσιών

(1) Το Medbook διατηρεί το ελεύθερο δικαίωμα να τροποποιεί ή να παρεμβαίνει στο περιεχόμενο, ή να προσαρμόζει και να εξατομικεύει ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες αναβαθμισμένες υπηρεσίες, εφόσον το εύρος και περιεχόμενο των αντίστοιχων αναβαθμισμένων υπηρεσιών παραμένει ουσιαστικά ανεπηρέαστο.

(2) Επιπρόσθετα, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να προσαρμόζει το περιεχόμενο ή τις επιλογές των διαφορετικών λογαριασμών αναβάθμισης, όταν προκύπτει οποιοσδήποτε λόγος τεχνικής ή μη φύσεως. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται, πιθανή τροποποίηση της λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης της Google ή επαγγελματικής φύσεως λόγοι, όπως η κατάργηση της συνεργασίας του Medbook με έναν εταίρο εξωτερικής συνεργασίας.


6. Τιμολόγηση και τροποποίηση τιμών.

(1) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες, συμφωνούν να καταβάλλουν στο Medbook το αντίτιμο που ισχύει κατά την υποβολή της προσφοράς της σύμβασης, ως αντιπαροχή για τη χρήση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών του Medbook. Το Medbook, εκδίδει το ανάλογο τιμολόγιο, στο οποίο αναγράφεται το χρηματικό ποσό και ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο πρέπει να γίνει η κατάθεση. Η χρέωση των υπηρεσιών, γίνεται με αμοιβή εκ των προτέρων, και υπολογίζεται κατ’ ελάχιστο σε ετήσια διάρκεια.

(2) Όλες οι τιμές που αναγράφονται δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ.

(3) Σε περίπτωση που ο αναβαθμισμένος χρήστης καθυστερήσει την καταβολή του συμφωνηθέντος αντιτίμου, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μερικώς ή πλήρως την παροχή των αναβαθμισμένων υπηρεσιών – και ιδίως, να περιορίσει προσωρινά την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αναβαθμισμένους χρήστες – μέχρι την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων. Το Medbook επιφυλάσσεται, ανά περίπτωση, στη χρήση οποιονδήποτε μέσων για τη διασφάλιση συμβατικών ή λοιπών δικαιωμάτων του, που ενδέχεται να προκύψουν από την καθυστέρηση της πληρωμής.

(4) Το Medbook, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να προσαρμόζει το κόστος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, μέσω έγγραφης ειδοποίησης στον αναβαθμισμένο χρήστη, με προθεσμία προειδοποίησης ενός μηνός. Εάν ο αναβαθμισμένος χρήστης δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη σύμβαση με την προτεινόμενη αλλαγή του τιμολογίου, τότε έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση γραπτώς.


7. Διαταραχές στην ποιότητα των υπηρεσιών και ευθύνη του Medbook

(1) Το Medbook και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του, είναι σε σχέση διαρκούς εξάρτησης από την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση, τις δυνατότητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και του ισχύοντος τεχνικού, νομικού και εμπορικού πλαισίου που αφορούν το διαδίκτυο. Ο αναβαθμισμένος χρήστης, αναγνωρίζει ότι η ποιότητα της ροής δεδομένων στο διαδίκτυο εξαρτάται από τις ανωτέρω συνθήκες και από άλλες περιστάσεις, στις οποίες το Medbook δεν έχει καμία επιρροή και καμία ευθύνη.

(2) Η χαμηλή ποιότητα ροών δεδομένων στο διαδίκτυο, τα οποία είναι σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εμπίπτει στην ευθύνη του Medbook, δεν επηρεάζουν το συμφωνηθέν κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Εάν ο αναβαθμισμένος χρήστης παρ’ όλα αυτά, βιώσει παρεμφερή προβλήματα ποιότητας που διαρκούν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και στον βαθμό που δε δύναται να κάνει χρήση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη προειδοποίηση μιας εβδομάδας, πριν το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Η καταγγελία και ο τερματισμός της σύμβασης απαιτεί γραπτή μορφή για να παραγάγει αποτελέσματα. Η επικοινωνία της πρόθεσης καταγγελίας της σύμβασης με οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεν είναι αποδεκτή.

(3) Σε περίπτωση που το Medbook δεν τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του και για περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2, είναι υποχρέωση του αναβαθμισμένου χρήστη να το γνωστοποιήσει γραπτώς στο Medbook. Αν το Medbook αποτύχει να ανταποκριθεί μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο αναβαθμισμένος χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να μειωθεί το αντίτιμο που καταβάλλει στο Medbook, στον βαθμό που κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί για τις υπηρεσίες για την περίοδο μετά την παραλαβή της γραπτής γνωστοποίησης από το Medbook. Επιπλέον, ο αναβαθμισμένος χρήστης έχει το δικαίωμα έκτακτης έγγραφης καταγγελίας της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο αναβαθμισμένος χρήστης του Medbook έχει καθορίσει γραπτή περίοδο γραπτώς τουλάχιστον μία εβδομάδα για την αποκατάσταση στην παροχή των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς του Medbook και αυτή η περίοδος έχει παρέλθει άπρακτη. Για ζητήματα που σχετίζονται με αποζημίωση, εφαρμόζεται το άρθρο 14 του παρόντος.

(5) Αν παρ’όλα αυτά, η αδυναμία του Medbook να ανταποκριθεί μερικώς ή πλήρως στις συμβατικές του υποχρεώσεις προκύψει από παράβαση κάποιου εκ των παρόντων όρων από τον αναβαθμισμένο χρήστη ή την παράλειψη υποχρεώσεων ή ευθυνών εκ μέρους του αναβαθμισμένου χρήστη, ο τελευταίος παραιτείται του δικαιώματος του να αξιώσει από το Medbook την παροχή των αναβαθμισμένων υπηρεσιών, χωρίς αυτό να επηρεάζει την απαίτηση του Medbook σχετικά με την καταβολή του συμφωνηθέντος αντίτιμου.


8. Υποχρεώσεις του αναβαθμισμένου χρήστη

(1) Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναβαθμισμένου χρήστη, η δημιουργία και συντήρηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής με δικά του έξοδα (υλικό, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες, εσωτερικό δίκτυο, ιστοσελίδα), ώστε να μπορεί να συμμετέχει στο διαδίκτυο και να εκμεταλλευτεί το πλήρες εύρος των αναβαθμισμένων υπηρεσιών του Medbook. Αυτή η ευθύνη, αφορά επίσης, τις δυνατότητες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ορθής λειτουργίας για σύνδεση με άλλους ιστότοπους και για ανάρτηση περιεχομένου και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο).

(2) Όσον αφορά τον αναβαθμισμένο λογαριασμό του Medbook, είναι υποχρέωση του αναβαθμισμένου χρήστη να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τον δικό του διαδικτυακό χώρο παροχής πληροφοριών, με υπεύθυνο τρόπο. Επιπλέον, είναι υποχρέωση του ιδίου να διασφαλίσει ότι η διαδικτυακή παρουσία του δεν αντίκειται στο κείμενο νομικό πλαίσιο ή στις επιταγές του επαγγελματικού του συλλόγου. Αυτό ισχύει επίσης, για την ενσωμάτωση των αποκαλούμενων σφραγίδων ή εμβλημάτων, τα οποία δύναται να παρέχει το Medbook στον αναβαθμισμένο χρήστη.

(3) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες, οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι η διαδικτυακή και υπολογιστική υποδομή τους προστατεύεται επαρκώς από επαγγελματικά μέτρα ασφαλείας στη διαχείριση πληροφοριών.

(4) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη μεταβιβάζουν τα δεδομένα πρόσβασής τους σε τρίτους και να τα προστατεύουν από την πρόσβαση τρίτων, εκτός αν αυτό γίνεται για την υποστήριξη των υπηρεσιών Medbook που χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να χρειαστεί η διαβίβαση των δεδομένων πρόσβασης του αναβαθμισμένου χρήστη σε κάποιον εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό συνεργάτη. Είναι υποχρέωση του αναβαθμισμένου χρήστη να διασφαλίσει ότι η συμπεριφορά του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του, ταυτίζεται απόλυτα ως προς τη δική του καθοδήγηση.

(5) Ανεξάρτητα από αυτό, οι αναβαθμισμένοι χρήστες είναι υποχρεωμένοι, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ή υποψιαστούν ότι τα δεδομένα πρόσβασής τους χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς την άδεια του χρήστη, να ενημερώσουν αμέσως το Medbook, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.medbook.online, εάν υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι τα δεδομένα πρόσβασης χρησιμοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας ενέργειας, οι αναβαθμισμένοι χρήστες ενημερώνονται σχετικώς και λαμβάνουν νέα δεδομένα πρόσβασης, εκτός αν έχουν συνεισφέρει σκόπιμα στην αναφερθείσα κατάχρηση. Τα δεδομένα πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, κάτω από τη σχετική ενότητα στη σελίδα του αναβαθμισμένου λογαριασμού, και αυτό συνιστάται να επιτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας.

(6) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. Είναι ευθύνη τους να διασφαλίσουν ότι η χρήση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει παρόχους, χρήστες ή δίκτυα, και δε θέτει σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία τους. Κατά τη χρήση του www.medbook.online, απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να αποθηκεύονται δεδομένα σε αποθηκευτικό ή άλλο χώρο του www.medbook.online που είναι κατάλληλος για τον τύπο ή την κατάσταση των δεδομένων, το μέγεθος ή τον αριθμό τους, που πιθανώς επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των υπολογιστικών συστημάτων (software, hardware) του Medbook ή τρίτων μερών ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών (π.χ. ιοί, ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Οι αναβαθμισμένοι χρήστες υποχρεούνται επίσης, να αποφεύγουν την υπερβολική επιβάρυνση της διαδικτυακής πύλης, μέσω άστοχης ή ακατάλληλης χρήσης.

(7) Ο αναβαθμισμένος χρήστης, δεσμεύεται για τη χρήση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του Medbook, και όχι για εμπορικούς ή λοιπούς σκοπούς. Η χρήση των υπηρεσιών που εξυπηρετεί σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση, όπως για την ανάγνωση, αποθήκευση ή μεταφορά προσωπικών δεδομένων άλλων εγγεγραμμένων χρηστών, απαγορεύεται. Όταν κάποιος χρήστης σας επικοινωνεί κάποια πληροφορία, έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί τόσο αυτή όσο και το περιεχόμενό της απολύτως εμπιστευτική.

(8) Για την αποφυγή απωλειών δεδομένων, συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των περιεχομένων που δημοσιεύετε ή έχετε καταστήσει προσβάσιμα στη διαδικτυακή πύλη του www.medbook.online (π.χ. αξιολογήσεις), στο δικό σας υπολογιστικό σύστημα.


9. Περιεχόμενο του αναβαθμισμένου χρήστη

(1) Δημοσιεύοντας κείμενα, φωτογραφίες λογαριασμού και κάθε άλλου είδους περιεχόμενο, συμφωνείτε με την αποθήκευση, δημοσίευση ή πρόσβαση του κοινού στο περιεχόμενό σας στη διεύθυνση www.medbook.online, όπως επίσης και στο πλαίσιο εφαρμογών για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile applications) ή μέσω του ιστότοπου ενός συνεργάτη μετά από έγγραφη άδεια του Medbook. To Medbook αποποιείται κάθε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης. Από αυτή την άποψη, το www.medbook.online παρέχει αποκλειστικά και μόνο τον χώρο αποθήκευσης.

(2) Κατ' αρχήν, δεν υπάρχει δικαίωμα διαγραφής του περιεχομένου από το Medbook. Η συγκατάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν καταδεικνύεται εμφανώς ότι υπάρχουν περιστάσεις, οι οποίες καθιστούν εύλογη την απόσυρση του περιεχομένου σας (για σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους). Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε μέρος του περιεχομένου που έχετε δημοσιεύσει (όπως τα δεδομένα που εισαγάγατε στο λογαριασμό σας).

(3) Για τον εμπειρογνώμονα, ισχύουν οι ξεχωριστές διατάξεις του τμήματος 14.


10. Ευθύνη του αναβαθμισμένου χρήστη

(1) Στο πλαίσιο και μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει το Μedbook, οι αναβαθμισμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν περιεχόμενο και να το καταστήσουν προσβάσιμο σε άλλους (π.χ. πληροφορίες αναβαθμισμένου λογαριασμού). Οι αναβαθμισμένοι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν και καθιστούν δημόσια προσβάσιμο. Είναι αποκλειστική υποχρέωση των αναβαθμισμένων χρηστών να τηρούν τις ισχύουσες νομικές διατάξεις κατά τη χρήση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Οι αναβαθμισμένοι χρήστες ειδικότερα, οφείλουν να μεριμνούν, ώστε το περιεχόμενο που δημοσιεύουν και διανέμουν να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, ατομικών δικαιωμάτων κτλ). Η δε συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων τρίτων κατά τη διάρκεια χρήσης των αναβαθμισμένων υπηρεσιών, οφείλει να είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, η συμπερίληψη περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (όπως κείμενα), απαγορεύεται ρητά, χωρίς την πρότερη λήψη σχετικής άδειας από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι αναβαθμισμένοι χρήστες οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύουν ή καθιστούν προσβάσιμο, σέβεται απόλυτα τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και δεν περιέχει προσβλητικές και άλλες δυσφημιστικές δηλώσεις.

(2) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα μέσω των αναβαθμισμένων υπηρεσιών, να συνδέσουν εξωτερικό περιεχόμενο (links). Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να κατευθύνουν σε περιεχόμενο που παραβιάζει τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η παράγραφος 1, εφαρμόζεται αναλόγως. Οι αναβαθμισμένοι χρήστες, οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπουν άμεσα οι εξωτερικοί σύνδεσμοι, αλλά και οποιοδήποτε επακόλουθο περιεχόμενο, ιδίως στην περίπτωση που το άμεσο συνδεδεμένο περιεχόμενο δικαιολογεί την υποψία ότι το επακόλουθο περιεχόμενο ενδέχεται να παραβιάζει τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

(3) Στην περίπτωση που οι αναβαθμισμένοι χρήστες επιθυμούν να συμπεριλάβουν πληροφορίες τρίτων μερών (π.χ. μελών της επαγγελματικής τους ομάδας) φέρουν την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των τρίτων μερών, σχετικά με τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών, και ιδιαίτερα τη σχετική συγκατάθεση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή της χρήση φωτογραφικού υλικού που απεικονίζει τρίτα μέρη. Το Medbook δικαιούται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει την απόδειξη των ανωτέρω.

(4) Για τον αρθρογράφο των άρθρων Medbook ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11.


11. Αρθρογραφία άρθρων Medbook

(1) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν άρθρα στο συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής της αρθρογραφίας του Medbook. Οι προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας προκύπτουν επιπροσθέτως, από τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την αρθρογραφία σύμφωνα με τους Όρους χρήσης για την αρθρογραφία του Medbook.

(2) Οι Όροι Χρήσης της αρθρογραφίας Medbook, θα γίνουν μέρος αυτής της σύμβασης στην περίπτωση δημιουργίας άρθρων. Εφόσον οι κανονισμοί των όρων χρήσης της αρθρογραφίας Medbook έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, υπερισχύουν οι διατάξεις των όρων χρήσης της αρθρογραφίας.


12. Σφραγίδες και εμβλήματα

(1) Το Medbook, απονέμει σφραγίδες στους καλύτερους επαγγελματίες ή δομές, οι οποίοι είναι αναβαθμισμένοι χρήστες, σε επιλεγμένους ειδικούς τομείς βάσει της τοποθέτησης στην ταξινόμηση της σύνθετης αναζήτησης. Το δικαίωμα χρήσης των σφραγίδων και των εμβλημάτων, διέπεται από τους κανονισμούς της παρούσας ρήτρας, καθώς και από τους όρους χρήσης στον αναβαθμισμένο λογαριασμό Medbook με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις σφραγίδων και εμβλημάτων».

(2) Δεν επιτρέπεται η χειροκίνητη αλλαγή ή προσαρμογή της σφραγίδας ή του εμβλήματος σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. από άποψη μορφής ή χρώματος) ή η χρήση του με λοιπούς τρόπους (π.χ. ως γραφική παράσταση).

(3) Η σφραγίδα ή το έμβλημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην αρχική σελίδα του λογαριασμού του ιατρού και, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση του σε φυλλάδια ή άλλες δημοσιεύσεις (ηλεκτρονικού ή έντυπου τύπου).

(4) Η σφραγίδα ή το έμβλημα δεν μπορούν να συνδέονται άμεσα με διαφορετικούς συνδέσμους από αυτούς που ορίζει το Medbook και οι οποίοι οφείλουν να παραμείνουν αμετάβλητοι.

(5) Η απονομή σφραγίδας ή εμβλήματος από το Medbook, έγκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Medbook. Ο αναβαθμισμένος χρήστης δεν μπορεί να απαιτήσει την έκδοση μιας ή περισσοτέρων σφραγίδων ή εμβλημάτων, ή να αιτηθεί αλλαγές επί της σφραγίδας ή του εμβλήματος.


13. Συνέπειες των παραβιάσεων των δασμών / απαλλαγών

(1) Σε περίπτωση μη τήρησης ή παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τον εγγεγραμμένο χρήστη, και ειδικότερα των άρθρων 2,8,10 και 12, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με την παράβαση που έλαβε χώρα, να αποκλείσει την πρόσβαση του χρήστη στο Medbook, να τροποποιήσει ή να διαγράψει περιεχόμενο, να απενεργοποιήσει λογαριασμούς ή, σε περίπτωση καταχρηστικής και επιζήμιας συμπεριφοράς, να χρησιμοποιήσει άμεσα οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίσταση μέτρο, ώστε να διασφαλίσει την προστασία από τέτοιες παραβάσεις. Το ίδιο έχει ισχύ και σε περιπτώσεις που υπάρχουν επαρκείς υποψίες, αν και μη τεκμηριωμένες, για μη τήρηση ή παραβίαση του παρόντος.

(2) Σε όποια περίπτωση ενέργειας, παράλειψης ή περιεχομένου που ελέγχεται νομικά, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο Medbook για όλες τις άμεσες και έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ζημιών, που μπορεί να προκύψουν. Σε περίπτωση παραβίασης των εδαφίων της παρ. 4 και 5 του άρθρου 2, του άρθρου 8 και του άρθρου 10, ο αναβαθμισμένος χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος, και ότι το Medbook απαλλάσσεται πλήρως από τυχόν αξιώσεις τρίτων μερών, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για όλα τα συνακόλουθα έξοδα που πιθανώς να καταβάλλει το Medbook, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή / και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και προέκυψαν ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών, παραλείψεων ή περιεχομένου του αναβαθμισμένου χρήστη.


14. Ευθύνη Medbook

(1) Το Medbook φέρει ευθύνη, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης του ζητήματος, αποκλειστικά για ζημίες που προκαλεί το ίδιο, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι αντιπρόσωποί τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως εξής:

• Σε περίπτωση ελαφρώς αμελητέας παραβίασης μιας ουσιώδους υποχρέωσης που απορρέει από τη συμβατική σχέση («βασική υποχρέωση»), το Medbook είναι σε περιορισμένο βαθμό υπεύθυνο για τις συμβατικές ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη σύναψη της σύμβασης. Ως «βασικές υποχρεώσεις», νοούνται εκείνες οι υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση, επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων μπορεί να βασιστεί τακτικά ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

• Το Medbook δεν ευθύνεται για ελαφρώς αμελή παραβίαση μη ουσιωδών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση.

(2) Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης, δεν ισχύουν σε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή όπου ενυπάρχει δόλος ή σε περιπτώσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο και ιδίως σε περιπτώσεις πρόκλησης σωματικής βλάβης.

(3) Σε περίπτωση που υπάρχει ευθύνη του Medbook, κατά τις παραγράφους (1) και (2), για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, αυτή περιορίζεται στην απώλεια των δεδομένων αυτών που ο αναβαθμισμένος χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει/επαναφέρει με εύλογη προσπάθεια, παρά την τακτική (τουλάχιστον μια φορά την ημέρα) ενέργεια αποθήκευσής τους σε προσωπικά του αποθηκευτικά μέσα. Όσον αφορά την αποφυγή ζημιών που προκύπτουν από απώλεια δεδομένων, γίνεται αναφορά στην υποχρέωση διασφάλισης των δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με την παρ. 8, άρθρο 8.


15. Δικαιώματα του Medbook και των αναβαθμισμένων χρηστών

(1) Τα δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων) για δημοσιευμένο περιεχόμενο που ανήκει στο Medbook ή τους υπαλλήλους του ή αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.medbook.online ή στις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (applications) του Medbook, ανήκουν αποκλειστικά στο Medbook. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή / και η χρήση γραφικών, ηχητικών εγγράφων, ακολουθιών βίντεο και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις, δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Medbook. Η αντιγραφή ή η χρήση τέτοιων αντικειμένων και περιεχομένων (π.χ. κείμενα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα) σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις, καθώς και στο πλαίσιο της δημόσιας αναπαραγωγής προς ενημέρωση του κοινού, δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Medbook.

(2) Το περιεχόμενο που αναρτάται από τους αναβαθμισμένους χρήστες στη διαδικτυακή πύλη www.medbook.online, προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση τέτοιου περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες αναβαθμισμένου λογαριασμού) σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις, καθώς και στο πλαίσιο της δημόσιας αναπαραγωγής από άλλους αναβαθμισμένους χρήστες, δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του αντίστοιχου αναβαθμισμένου χρήστη.


16. Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια – Εμπορικό απόρρητο

(1) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες και το Medbook υποχρεούνται στην τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας ως προς τρίτα μέρη, σχετικά με εμπορικά μυστικά που τους έχει εμπιστευτεί το άλλο μέρος, που τους έγιναν προσβάσιμα ή με άλλο τρόπο γνωστά, και δεσμεύονται στην καθολική αποχή από την εκμετάλλευση αυτών των μυστικών ως προς όφελός τους. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, η υποχρέωση αυτή έχει ισχύ ιδιαίτερα για όλες τις επιχειρηματικές, λειτουργικές, οργανωτικές και τεχνικές πληροφορίες, και τις ειδικές γνώσεις που είναι προσβάσιμες μόνο σε περιορισμένη ομάδα ατόμων, που αναφέρονται ως «εμπιστευτικές» ή που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές καλή τη πίστη, λόγω των συνεπειών που θα είχε η αποκάλυψη και περαιτέρω γνωστοποίησή τους. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για πληροφορίες που:

(α) ήταν ήδη γνωστές στο άλλο μέρος κατά τη σύναψη της παρούσας σύμβασης ή μεταγενέστερα γνωστοποιήθηκαν από τρίτο, με την επιφύλαξη συμφωνίας εμπιστευτικότητας, νομικής ή κανονιστικής διαταγής

(β) είναι γνωστές κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης ή δημοσιοποιήθηκαν μεταγενέστερα, με εξαίρεση την περίπτωση παραβίασης της παρούσας συμφωνίας

(γ) που πρέπει να γνωστοποιούνται με νόμο ή με εντολή δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής. Στον βαθμό που επιτρέπεται και είναι δυνατό, ο παραλήπτης που είναι υποχρεωμένος στην αποκάλυψη πληροφοριών του εμπορικού απορρήτου, οφείλει να ενημερώσει εκ των προτέρων το άλλο μέρος για την επικείμενη αποκάλυψη, και να του δώσει την ευκαιρία να αντιταχθεί σε αυτή, εκτός εάν βασίζεται σε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας.

(2) Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υποχρεούνται στην πρότερη συμφωνία σχετικά με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου με τους υπαλλήλους τους και / ή τους αντιπροσώπους τους και άλλους τρίτους που εμπλέκονται στην εκτέλεση της σύμβασης.


17. Πολιτική απορρήτου

Οι κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων καθορίζονται στις ξεχωριστές κατευθυντήριες οδηγίες περί προστασίας των δεδομένων, οι οποίες διατίθενται στον σύνδεσμο Πολιτική απορρήτου.


18. Προθεσμία / Λήξη της Σύμβασης

(1) Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια 12 μήνες και ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά για επιπλέον 12 μήνες, εκτός εάν, είτε ο αναβαθμισμένος χρήστης είτε το Medbook αναγγείλει τη λήξη της σύμβασης, σε διάστημα όχι μικρότερο των τεσσάρων εβδομάδων πριν από τη λήξη της συμβατικής περιόδου. Η σύμβαση με τον αναβαθμισμένο χρήστη λήγει χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση ακύρωσης του αναβαθμισμένου λογαριασμού του μέλους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13. Το εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8, παραμένει σε ισχύ.

(2) Το δικαίωμα καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση για εύλογη αιτία παραμένει σε ισχύ. Συγκεκριμένα:

• Σε παραβίαση των υποχρεώσεων του αναβαθμισμένου χρήστη σύμφωνα με τα άρθρα 2, 8, 10 και 12 ή σε περίπτωση προσπάθειας χειραγώγησης των αξιολογήσεων, όπως η υποβολή αξιολόγησης σε αναβαθμισμένο λογαριασμό από τον ίδιο τον αναβαθμισμένο χρήστη ή για λογαριασμό του (η λεγόμενη ψεύτικη βαθμολογία).

• Σε παραβίαση ουσιαστικής συμβατικής υποχρέωσης ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, που δεν έχει αποκατασταθεί με την παρέλευση δύο εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

(3) Η καταγγελία πρέπει να είναι γραπτή, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 126 του BGB. Η προϋπόθεση της γραπτής μορφής πληρούται με τη χρήση τηλεομοιότυπου (φαξ). Η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δεν επαρκεί.

(4) Το έκτακτο δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης παραμένει σε ισχύ, ακόμη και αν ένα ή και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έκαναν χρήση αυτού μία ή περισσότερες φορές παρά την ύπαρξη αντίστοιχου λόγου.


19. Τεκμήρια αποδείξεων και βάρος αποδείξεως

(1) Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά μητρώα ή σε ηλεκτρονική μορφή στο Medbook, θεωρούνται αποδεκτά τεκμήρια για την απόδειξη της διαβίβασης δεδομένων, των συμβάσεων και των οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των μερών.

(2) Σε περίπτωση που ο αναβαθμισμένος χρήστης καταγγέλλει την εσφαλμένη χρήση ή την αντιποίηση της ταυτότητάς του στο πλαίσιο της σύναψης της σύμβασης, πρέπει να παράσχει αμέσως στο Medbook όλα τα σχετικά δεδομένα και περιστασιακά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης και εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για ενέργεια του αναβαθμισμένου χρήστη και όχι τρίτου, ο αναβαθμισμένος χρήστης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η ταυτότητα έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένως ή αντιποιηθεί.


20. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

(1) Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, χωρίς την υποχρέωση να αιτιολογήσει αυτή του την απόφαση. Το Medbook αποστέλλει τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις στον αναβαθμισμένο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τεκμαίρεται ότι ο αναβαθμισμένος χρήστης συμφωνεί σιωπηρά, αν δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην εφαρμογή τους εντός 14 ημερών από την παραλαβή του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αναβαθμισμένοι χρήστες ενημερώνονται ξεχωριστά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη δυνατότητα αντίρρησης, την προθεσμία και τις συνέπειες της αδράνειας από μέρους τους. Σε περίπτωση εκδήλωσης αντίρρησης ή ασυμφωνίας με τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα σύμβαση με πρότερη προειδοποίηση τεσσάρων εβδομάδων.

(2) Ωστόσο, η δυνατότητα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. (1), δεν αφορούν αλλαγές που περιορίζουν το περιεχόμενο και την έκταση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών εις βάρος των αναβαθμισμένων χρηστών, ούτε για την εισαγωγή νέων υποχρεώσεων, που δεν αποτελούν αντικείμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

(3) Ανεξάρτητα από την παρ. (2), το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, και να αξιώσει επιπρόσθετο αντίτιμο για την εισαγωγή και ενεργοποίηση νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών.


21. Ακροτελεύτιες διατάξεις

(1) Η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης www.medbook.online είναι απολύτως εναρμονισμένη με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Γερμανική νομοθεσία. Για την επίλυση κάθε αντιδικίας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κολωνίας στη Γερμανία.

(2) Οι αναβαθμισμένοι χρήστες δεν μπορούν να απέχουν από την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή να αξιώσουν την παροχή επιπλέον υπηρεσιών ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως αποζημίωση από το Medbook, πλην των περιπτώσεων αδιαμφισβήτητης ή νόμιμα εγκατεστημένης απαίτησης του αναβαθμισμένου χρήστη έναντι των απαιτήσεων του Medbook.

(3) Σε περίπτωση που μια από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης τεθεί σε αναποτελεσματικότητα, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ του υπολοίπου της σύμβασης.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το medbook.online τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις πολιτικές αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και πολιτικών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Copyright Medbook 2018-2019