Πολιτική απορρήτου

Privacy Policy: English Privacy Policy


Παρακάτω σας ενημερώνουμε σύμφωνα με το κείμενο νομικό πλαίσιο - ιδίως τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (διαθέσιμο στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679) - σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας.

Πίνακας Περιεχομένων

I. Γενικές πληροφορίες

1. Σημαντικοί όροι

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

4. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

ΙΙ. Ανάλυση της επεξεργασίας δεδομένων

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

2. Χρήση των υπηρεσιών μας

3. Υπηρεσίες επί αμοιβή

4. Αίτηση εργασίας

5. Η γνώμη των πελατών μας

6. Παρακολούθηση

7. Εισαγωγή βασικών δεδομένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας

III. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

1. Δικαίωμα εναντίωσης

2. Δικαίωμα ενημέρωσης

3. Δικαίωμα διόρθωσης

4. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

7. Απόσυρση με συγκατάθεση

8. Δικαίωμα προσφυγής


I. Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την ενότητα της Πολιτικής Απορρήτου, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων. Εξηγούμε επίσης, εκ των προτέρων, την έννοια των πλέον σημαντικών όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική απορρήτου.


1. Σημαντικοί όροι

Πρόγραμμα περιήγησης: Πρόγραμμα υπολογιστή για την προβολή ιστοσελίδων (π.χ. Chrome, Firefox, Safari)

Cookies: Τα αρχεία κειμένου που ο διακομιστής ιστού τοποθετεί στον υπολογιστή του χρήστη μέσω του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες cookie μπορεί να περιέχουν τόσο αναγνωριστικό (αναγνωριστικό cookie) που χρησιμοποιείται για αναγνώριση όσο και πληροφορίες περιεχομένου, όπως την κατάσταση της σύνδεσης ή πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης. Το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει ξανά τις πληροφορίες cookie στον διακομιστή ιστού με κάθε νέο αίτημα που γίνεται από την επίσκεψη αυτής της σελίδας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης (συνήθως κάτω από την καρτέλα «Επιλογές» ή «Προτιμήσεις»). Αυτό μπορεί να απενεργοποιήσει την αποθήκευση των cookies, να απαιτεί την έγκρισή σας σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή να περιορίζει την αποθήκευση cookies με άλλον τρόπο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή.

Τρίτες χώρες: Χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

GDPR: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2789-1-

Προσωπικά Δεδομένα: Οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται αναγνωρίσιμο, ήτοι το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με τη συσχέτιση με ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά, η έκφραση της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας αυτού του φυσικού προσώπου.

Κατάρτιση προφίλ: Οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα , την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, για τις οποίες ισχύει αυτή η πολιτική απορρήτου (βλ. Πεδίο εφαρμογής).

Παρακολούθηση: Η συλλογή και η αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών προς τις υπηρεσίες μας.

Τεχνολογίες παρακολούθησης: Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει τόσο μέσω των αρχείων καταγραφής που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές ιστού μας όσο και με τη συλλογή δεδομένων από τη συσκευή σας μέσω εικονοστοιχείων (pixels), cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης.

Επεξεργασία: Οποιαδήποτε διαδικασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, όπως συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάγνωση, αναζήτηση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω υποβολής, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παροχή, προσαρμογή ή σύνδεση, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

Εικονοστοιχεία (pixels): Τα εικονοστοιχεία ονομάζονται επίσης εικονοστοιχεία μέτρησης, εικονοστοιχεία παρακολούθησης, ιστογράμματα ιστού, web bugs ή tracking bugs. Αυτά είναι μικρά, αόρατα γραφικά σε ηλεκτρονικά μηνύματα HTML ή σε ιστοσελίδες. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο, γίνεται λήψη αυτής της μικρής εικόνα από έναν διακομιστή στο Internet, όπου είναι καταχωρημένη η λήψη. Αυτό επιτρέπει στον χειριστή του διακομιστή να δει αν και πότε ένα e-mail έχει ανοιχτεί ή πότε κάποιος επισκέφθηκε μια ιστοσελίδα. Συνήθως αυτή η λειτουργία εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα μικρό πρόγραμμα (Javascript). Αυτό θα επιτρέψει την ανίχνευση και την κοινοποίηση ορισμένων τύπων πληροφοριών στο σύστημα του υπολογιστή σας, όπως το περιεχόμενο των cookies, την ώρα και την ημερομηνία προβολής της σελίδας και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία βρίσκεται το εικονοστοιχείο.


2. Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τις ακόλουθες προσφερόμενες υπηρεσίες:

• Την ηλεκτρονική μας προσφερόμενη υπηρεσία, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.medbook.online (εφεξής Medbook).

• Όταν κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας (π.χ. ιστότοποι, subdomains, εφαρμογές για κινητά, υπηρεσίες ιστού ή συνεργασίες με τρίτα μέρη) αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης σε αυτή ή τη χρήση της.

Όλες αυτές οι παροχές, αναφέρονται συλλογικά ως «Υπηρεσίες».


3. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων - αυτός που αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - συνδέεται με τις Υπηρεσίες

BR Healthcare Research UG (haftungsbeschränkt)

Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5,

50672 Köln

+49 221 29977950

www.medbook.online


4. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση:

mip Consult GmbH

Rechtsanwalt Asmus Eggert

Wilhelm-Kabus-Straße 9

10829 Berlin

+49 30 20889990

dataprotection@medbook.online

https://www.mip-consult.de/


ΙΙ. Ανάλυση της επεξεργασίας δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα της πολιτικής απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας. Για λόγους σαφήνειας, διαιρούμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με συγκεκριμένες λειτουργίες των υπηρεσιών μας. Κατά τη συνήθη χρήση των υπηρεσιών μας, διαφορετικές λειτουργίες και κατά συνέπεια διαφορετικές διαδικασίες επεξεργασίας, μπορούν να τεθούν σε λειτουργία διαδοχικά ή ταυτόχρονα.


1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Για όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας που περιγράφονται παρακάτω, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

α. Πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής και συνέπειες μη παροχής

Κατά την παροχή των υπηρεσιών του Medbook, η παροχή προσωπικών πληροφοριών δεν απαιτείται από τον νόμο ή τη σύμβαση και δεν έχετε καμία υποχρέωση να παρέχετε οποιαδήποτε δεδομένα. Τα βασικά δεδομένα που περιέχονται στα προφίλ των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας, μας παρέχονται από τρίτα μέρη (βλέπε: 7.).

Θα σας ενημερώσουμε ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, εάν απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων για την αντίστοιχη υπηρεσία (π.χ. στην περίπτωση ενός «υποχρεωτικού πεδίου»). Στην περίπτωση των απαιτούμενων δεδομένων, η μη παροχή δεδομένων σημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί. Διαφορετικά, η μη παροχή δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με την ίδια μορφή και ποιότητα.

β. Συγκατάθεση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία, σε σχέση με την επεξεργασία που περιγράφεται παρακάτω, οπότε θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά σχετικά με την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης συγκατάθεσης για όλες τις λεπτομέρειες, το πεδίο εφαρμογής της συναίνεσης και τους σκοπούς αυτών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Επομένως, οι δραστηριότητες επεξεργασίας που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας δεν επαναριθμούνται εδώ (Άρθρο 13 (4) GDPR).

γ. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

Αν μεταφέρουμε δεδομένα σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβίβαση θα γίνει μόνο σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις περί τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Εάν η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτη χώρα δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασής μας με εσάς, δεν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, η διαβίβαση δεν απαιτείται για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών απαιτήσεων και δεν ισχύει καμία άλλη απαλλαγή βάσει του Άρθρου 49 του GDPR, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα μόνο εάν υπάρχει απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το Άρθρο 45 του GDPR ή κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 46 του GDPR.

Μία από αυτές τις αποφάσεις επάρκειας είναι η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της 12.07.2016 σχετικά με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ» για τις ΗΠΑ. Για τις μεταβιβάσεις σε εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ, το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται γενικά κατάλληλο από την άποψη του Άρθρου 45 του GDPR.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, η σύναψη των τυποποιημένων ρητρών προστασίας της ΕΕ που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει στον φορέα λήψης τις κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με το Άρθρο 46, παρ. 2 (γ) του GDPR και ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αντίγραφα των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων της ΕΕ διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_el

δ. Φιλοξενία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με τη συμμετοχή των αποκαλούμενων παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που μας παρέχουν χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στα κέντρα δεδομένων τους και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Όλες οι λειτουργίες που απαριθμούνται παρακάτω μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα είτε αποκλειστικά στην ΕΕ είτε έχουμε εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ (βλέπε γ.).

ε. Διαβίβαση στις κρατικές αρχές

Παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε κυβερνητικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των φορέων επιβολής του νόμου) όταν απαιτείται να εκπληρώσουμε μια νομική υποχρέωσή μας (Νομική βάση: Άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) ή απαιτείται για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (Νομική βάση: Άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR).

στ. Διάστημα αποθήκευσης

Η ενότητα «Διάστημα αποθήκευσης» υποδεικνύει το διάστημα για το οποίο θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας τους. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία από εμάς, αλλά θα διαγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός εάν η μεταποίηση και η αποθήκευσή τους απαιτούνται από τον νόμο (ιδίως σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση ή να διεκδικήσουμε, ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις) ή εάν μας δώσετε περαιτέρω συγκατάθεση.

ζ. Ονομασίες κατηγοριών δεδομένων

Στις επόμενες ενότητες, οι ακόλουθες ονομασίες συνοπτικών κατηγοριών χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους τύπους δεδομένων:

Δεδομένα λογαριασμού: Αναγνωριστικό σύνδεσης/αναγνωριστικό χρήση και κωδικός πρόσβασης

Στοιχεία διεύθυνσης: Οδός, αριθμός οικίας, εάν είναι απαραίτητο επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή / πόλη, χώρα

Διαπιστευτήρια: Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία για την οποία έχετε εγγραφεί, όπως ημερομηνίες και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, την επιβεβαίωση και την ακύρωση, τα στοιχεία που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας

Πληροφορίες παραγγελίας: Παραγγελίες προϊόντων / υπηρεσιών, τιμές, πληροφορίες πληρωμής

Απόδειξη της θεραπείας: Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδειχθεί η θεραπεία από έναν ιατρό (συνταγή, άδεια ασθενείας, φυλλάδια, ιατρικά πιστοποιητικά, αλληλογραφία)

Έγγραφα αίτησης εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα, προσόντα, αποδεικτικά στοιχεία, δείγματα εργασίας, πιστοποιητικά, εικόνες

Στοιχεία αξιολόγησης: Πληροφορίες κειμένου που μπορούν να περιέχουν όλα τα είδη δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας: Αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ), διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προσωπικά βασικά δεδομένα: Τίτλος, φύλο, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης

Δεδομένα προφίλ: Τίτλος, φύλο, όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση

Δεδομένα πληρωμής: Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού

Δεδομένα πρόσβασης: Η ημερομηνία και η ώρα που επισκεφθήκατε την υπηρεσία μας, η σελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, σελίδες που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεδομένα αναγνώρισης της περιόδου σύνδεσης, καθώς και τις ακόλουθες πληροφορίες του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον οποίο έγινε η πρόσβαση: χρησιμοποιημένη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα και παρόμοιες τεχνικές πληροφορίες.


2. Χρήση των υπηρεσιών μας

Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (π.χ. φόρτωση και προβολή του ιστότοπου, άνοιγμα και πλοήγηση στον ιστότοπό μας μέσω της κινητής σας συσκευής). Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων πρόσβασης σε εξωτερικούς παρόχους περιεχομένου (βλέπε σημείο β) είναι αναπόφευκτη λόγω της τεχνικής λειτουργίας της μεταφοράς πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Οι ίδιοι οι τρίτοι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν. Η απόφαση σχετικά με το διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων εξαρτάται από τους παρόχους υπηρεσιών.

α. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση, καθώς και έννομα συμφέροντα και διάστημα αποθήκευσης

Κατηγορία δεδομένων Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο Διάστημα αποθήκευσης
Πάροχοι εξωτερικού περιεχομένου (π.χ. εικόνες, βίντεο, ενσωματωμένες δημοσιεύσεις κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεις banner, γραμματοσειρές, πληροφορίες ενημέρωσης) που απαιτούνται για την προβολή της υπηρεσίας Σχεδιασμός προφίλ γιατρών και επαγγελματιών υγείας, παροχή υπηρεσιών Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, επιπρόσθετα του άρθρου 45 του GDPR, σε συνδυασμό με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12.07.2016 σχετικά με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ» Ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, (επιταχυνόμενη) παρουσίαση των περιεχομένων
Δεδομένα πρόσβασης Δημιουργία σύνδεσης, παρουσίαση του περιεχομένου της υπηρεσίας, εντοπισμός επιθέσεων στον ιστότοπό μας λόγω ασυνήθιστων δραστηριοτήτων, διάγνωση σφαλμάτων Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του GDPR Ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, ασφάλεια των δεδομένων και των επιχειρηματικών διαδικασιών, αποτροπή της κατάχρησης, πρόληψη ζημιών από την παρεμβολή στα πληροφοριακά συστήματα 4 εβδομάδες
Στοιχεία επικοινωνίας Επαλήθευση e-mail Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του GDPR Ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, ασφάλεια των δεδομένων και των επιχειρηματικών διαδικασιών, αποτροπή της κατάχρησης, πρόληψη των ζημιών από την παρεμβολή στα πληροφοριακά συστήματα Δημιουργία τιμής κατατεμαχισμού Δεν συνιστά προσωπικό στοιχείο και δεν χρειάζεται να διαγραφεί
Στοιχεία επικοινωνίας Εγγραφή χρήστη Άρθρο 6 παρ. 1 (β) του GDPR Με την εγγραφή, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις αξιολογήσεις τους και να δημιουργούν εύκολα νέες αξιολογήσεις. Αυτή είναι η βασική λειτουργία της ιστοσελίδας και ο σκοπός της εταιρείας Διαγραφή δεδομένων κατά τη διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη
Διαπιστευτήρια, δεδομένα αξιολόγησης, δεδομένα πρόσβασης Υποβολή αξιολογήσεων Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του GDPR

Άρθρο 11 2000/C 364/01(το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του τύπου)

Άρθρο 8 ECHR

Άρθρο 1 2000/C 364/01 (Γενικά Ατομικά Δικαιώματα)

Άρθρο 1 Πρωτοκόλλου ECHR και ‘Άρθρο 17 2000/C 364/01 (Προστασία της ιδιοκτησίας)
Εκτέλεση επιχειρηματικής δραστηριότητας
Διασφάλιση της αξιοπιστίας
Διαγραφή δεδομένων κατά τη διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη
Διαπιστευτήρια, δεδομένα αξιολόγησης, προσωπικά βασικά δεδομένα, δεδομένα θεραπείας Επαλήθευση αξιολογήσεων (ιατρική εξέταση) Άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του GDPR Εκτέλεση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (BGH)

Διασφάλιση της αξιοπιστίας
Διαγραφή μετά το πέρας 4 ετών από την απόρριψη της αξιολόγησης Η διαβίβαση των εγγράφων στον γιατρό ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου, διεξάγεται ανώνυμα

β. Παραλήπτης προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία παραλήπτη Επηρεαζόμενα δεδομένα Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο
Φιλοξενία με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών Όλα τα δεδομένα κατά το στοιχείο α Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, επιπρόσθετα του άρθρου 45 του GDPR, σε συνδυασμό με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12.07.2016 σχετικά με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ» Ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, (επιταχυνόμενη) παρουσίαση των περιεχομένων
Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Στοιχεία επικοινωνίας Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του GDPR Ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, ασφάλεια των δεδομένων και των επιχειρηματικών διαδικασιών, αποτροπή της κατάχρησης
Υπηρεσία υποστήριξης Στοιχεία επικοινωνίας, δωρεάν πληροφορίες κειμένου που μπορούν να περιέχουν όλα τα είδη δεδομένων Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία β) και στ) του GDPR Εφαρμογή μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών για τη βέλτιστη υποστήριξη των χρηστών
Υπηρεσία ασφάλειας IT (υπηρεσία πληροφορικής) Δεδομένα πρόσβασης Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του GDPR Αποτροπή επιθέσεων από την εκμετάλλευση τρωτών σημείων / κενών ασφαλείας

3. Υπηρεσίες επί αμοιβή

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που προσφέρονται μόνο έναντι αμοιβής:

α. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση, καθώς και έννομα συμφέροντα και διάστημα αποθήκευσης

Κατηγορία δεδομένων Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο Διάστημα αποθήκευσης
Στοιχεία λογαριασμού Ταυτοποίηση, έλεγχος εξουσιοδότησης για την απόκτηση πρόσβασης στις υπηρεσίες Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του GDPR Για όλη τη διάρκεια της εγγραφής
Διαπιστευτήρια Ταυτοποίηση, επικοινωνία, ανίχνευση της εγγραφής Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία β), στ) του GDPR Απόδειξη εγγραφής Για όλη τη διάρκεια της εγγραφής
Στοιχεία επικοινωνίας Πλήρης εκπροσώπηση στον ιστότοπο Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του GDPR Για όλη τη διάρκεια της εγγραφής
Δεδομένα πληρωμών Διαχείριση πληρωμών για την υπηρεσία Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του GDPR Για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης

β. Παραλήπτης προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία παραλήπτη Επηρεαζόμενα δεδομένα Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο
Υπηρεσία πληρωμών Δεδομένα πληρωμής Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του GDPR
Φιλοξενία με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών Όλα τα δεδομένα κατά το στοιχείο α Άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο στ) του GDPR, επιπρόσθετα του άρθρου 45 του GDPR, σε συνδυασμό με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12.07.2016 σχετικά με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ» Ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, (επιταχυνόμενη) παρουσίαση των περιεχομένων

4. Αίτηση εργασίας

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για μια θέση εργασίας στην εταιρεία μας ως νέος υπάλληλος:

α. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση, καθώς και έννομα συμφέροντα και διάστημα αποθήκευσης

Κατηγορία δεδομένων Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο Διάστημα αποθήκευσης
Στοιχεία διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας Ταυτοποίηση, έναρξη επικοινωνίας, επικοινωνία για την έναρξη της σύμβασης Άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο β) του GDPR 6 μήνες
Προσωπικά βασικά δεδομένα Ταυτοποίηση, επικοινωνία, επαλήθευση ηλικίας Άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο β) του GDPR 6 μήνες
Έγγραφα αίτησης Επιλογή υποψήφιου Άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο β) του GDPR 6 μήνες

β. Παραλήπτης προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία παραλήπτη Επηρεαζόμενα δεδομένα Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο
Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού Όλα τα δεδομένα κατά το στοιχείο α Άρθρο 28 του GDPR

5. Η γνώμη των πελατών μας

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας:

α. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση, καθώς και έννομα συμφέροντα και διάστημα αποθήκευσης

Κατηγορία δεδομένων Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο Διάστημα αποθήκευσης
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), περιεχόμενο ερωτήσεων / παραπόνων Επεξεργασία ερωτημάτων πελατών και παραπόνων χρηστών Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία β), στ) Πιστότητα πελατών, βελτίωση των υπηρεσιών μας Επεξεργασία του αιτήματος ή της διαγραφής σε περίπτωση παύσης δραστηριότητας του πελάτη ή για μη πελάτες μετά από ένα έτος

β. Παραλήπτης προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία παραλήπτη Επηρεαζόμενα δεδομένα Νομική βάση Έννομο συμφέρον, εάν είναι απαραίτητο
Φιλοξενία με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών Όλα τα δεδομένα κατά το στοιχείο α Άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο στ) του GDPR, επιπρόσθετα του άρθρου 45 του GDPR, σε συνδυασμό με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12.07.2016 σχετικά με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ» Εφαρμογή μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών για τη βέλτιστη υποστήριξη των χρηστών

6. Παρακολούθηση

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από τις τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η περιγραφή των μεθόδων παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης ή αντικρούσεως της επεξεργασίας των δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η αποκαλούμενη «εξαίρεση» (opt-out), δηλαδή η απόρριψη της επεξεργασίας, συνήθως αποθηκεύεται μέσω cookies. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μέσω μιας νέας συσκευής ή ενός άλλου προγράμματος περιήγησης ή εάν έχετε διαγράψει τα cookies που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα πρέπει να επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία.

Οι μέθοδοι παρακολούθησης που περιγράφονται, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο σε ψευδώνυμη μορφή. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή δεν πραγματοποιείται σύνδεση των δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με αυτόν που φέρει το ψευδώνυμο.

α. Παρακολούθηση για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και της χρήσης τους

• (1) Σκοπός της επεξεργασίας

Η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών μέσω της παρακολούθησης μας βοηθά να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, να τις βελτιστοποιήσουμε και να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και να εξαλείψουμε λάθη. Επίσης, χρησιμεύει στη στατιστική ανάλυση των παραμέτρων που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών μας (εύρος, ένταση χρήσης, συμπεριφορά πλοήγησης χρήστη) η οποία βασίζεται σε ομοιόμορφες τυποποιημένες διαδικασίες και κατ’ επέκταση, μας βοηθούν να αποκτήσουμε συγκρίσιμες τιμές σε όλο το εύρος της αγοράς.

• (2) Νομική βάση της επεξεργασίας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε σχέση με μια σύμβαση, παρακολουθούνται και σχετίζονται με την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το Άρθρο 6 1(β) του GDPR. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που προκύπτουν από την παρακολούθηση, είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε βελτιστοποιημένες υπηρεσίες σύμφωνα με τον σκοπό της σύμβασης και για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο όφελος για εσάς.

Διαφορετικά, δηλαδή πέραν της συμβατικής σχέσης, η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το Άρθρο 6 (στ) του GDPR. Σε αυτή τη νομική βάση, επιδιώκουμε το νόμιμο συμφέρον μας, με βάση τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν από την παρακολούθηση, να παρέχουμε ελκυστικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και να τις προωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

• (3) Λεπτομερής παρουσίαση των μεθόδων παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται

α. Παρακολούθηση για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και της χρήσης τους

Όνομα της υπηρεσίας Λειτουργικότητα Δυνατότητα αποτροπής της επεξεργασίας (opt-out) Διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτη χώρα; Απόφαση επάρκειας, εάν είναι απαραίτητη (Άρθρο 45 του GDPR) Κατάλληλες εγγυήσεις, εάν είναι απαραίτητες (Άρθρο 46 του GDPR)
Google Analytics Οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων του Universal Analytics. Το Universal Analytics μας επιτρέπει να αναλύουμε τις δραστηριότητες στις υπηρεσίες μας σε όλες τις συσκευές (π.χ. κατά την πρόσβαση μέσω φορητού υπολογιστή και αργότερα μέσω tablet). Αυτό γίνεται με την ψευδώνυμη ανάθεση ενός αναγνωριστικού χρήστη.

Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP που παρέχει το Google Analytics εντός του πλαισίου της εν λόγω υπηρεσίας, δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Έχουμε επίσης επεκτείνει τον κώδικα «anonymize IP» (ανωνυμοποίηση διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου) και στις υπηρεσίες Google Analytics. Αυτό εγγυάται την απόκρυψη (συντόμευση των τελευταίων οκτώ ψηφίων) της διεύθυνσης IP σας, έτσι ώστε όλα τα δεδομένα να συλλέγονται ανώνυμα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί.

Εκ μέρους μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς , να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας και του διαδικτύου.

Τα μεταφερόμενα δεδομένα που σχετίζονται με cookies ή αναγνωριστικά χρηστών, θα διαγραφούν μετά από 38 μήνες. Η διαγραφή των δεδομένων των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει επιτευχθεί, γίνεται αυτόματα κάθε μήνα.
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από την αντίστοιχη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποείτε. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο παρέχεται από την Google. Επισημαίνουμε ότι δεν μπορούμε ούτε να εξετάσουμε ούτε να ελέγξουμε τη λειτουργία του.

Ως εναλλακτική λύση στο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, ειδικά για προγράμματα περιήγησης κινητών συσκευών, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics, ορίζοντας ενα cookie «opt-out» για να αποφευχθεί η μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τις υπηρεσίες μας. Το cookie εξαίρεσης ισχύει μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για τον αντίστοιχο ιστότοπο και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να ορίσετε εκ νέου το cookie opt-out.

Για να αποφύγετε την ανίχνευση από το Universal Analytics σε όλες τις συσκευές, πρέπει να εξαιρεθείτε από όλα τα συστήματα που χρησιμοποιείτε.
Ναι, στις ΗΠΑ Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12.07.2016 σχετικά με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ»
Google Adwords Πάροχος Google LLC («Google»)

Σκοπός παρακολούθησης Διαφημιστικοί σκοποί

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αναγνωριστικό cookie

Διάστημα αποθήκευσης Τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση

Νομική βάση Έννομο συμφέρον
Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε συνήθως να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση των cookies, μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή να απενεργοποιήσετε τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει τη χρήση cookies από τη διεύθυνση «googleadservices.com»

7. Εισαγωγή βασικών δεδομένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας

Δημοσιεύουμε μόνο δεδομένα σχετικά με τις επιχειρήσεις ιατρών και επαγγελματιών υγείας, συλλογικά αναφερόμενα ως δεδομένα προφίλ (βλέπε σημείο II.1.ζ). Αυτά τα δεδομένα προφίλ είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο κοινό από άλλες πηγές και μας έχουν παρασχεθεί από εταιρεία καταχωρίσεων. Η επαγγελματική συλλογή, αποθήκευση, καταχώριση και χρήση των διαθέσιμων στο κοινό προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται βάσει του Άρθρου 6 1 (στ) του GDPR. Το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται να καταστήσει τα δεδομένα σχετικά με τους ιατρούς, τους θεραπευτές και τους επαγγελματίες υγείας γρήγορα και πλήρως προσβάσιμα. Αυτό βασίζεται στην απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καρλσρούης (Bundesgerichtshof – BGH) που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 (αναφ. VI ZR 358/13) και επιβεβαιώθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 (αναφ. VI ZR 30/17). Τα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα στους χρήστες μέσω της πλατφόρμας. Η αποθήκευση γίνεται μέχρι την (προσωρινή) διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.


III. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων


1. Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για τους σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που συνδέεται με τέτοιου είδους άμεση διαφήμιση.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 (ε) ή (στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Το δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί χωρίς κόστος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο I.4 ή εναλλακτικά μέσω e-mail στο: dataprotection@medbook.online.


2. Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 15 του GDPR.


3. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (Άρθρο 16 του GDPR). Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.


4. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 17 παρ. 1 του GDPR και η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για έναν από τους σκοπούς που περιγράφονται στο Άρθρο 17 παρ. 3 του GDPR.


5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν ισχύει μία από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 18 1 (α) έως (δ) του GDPR.


6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 20 παρ. 1 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς. Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.


7. Απόσυρση με συγκατάθεση

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης δεν θα επηρεαστεί μέχρι την ανάκληση.


8. Δικαίωμα προσφυγής

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας. Η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NordrheinWestfalen, Postfach 200444, 40102 Düsseldorf, https://www.ldi.nrw.de/


© 2019 Medbook.online. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το medbook.online τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις πολιτικές αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και πολιτικών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Copyright Medbook 2018-2020